- Polityka Prywatności (RODO)

Klauzula informacyjna stosowanej po rozpoczęciu stosowania RODO

W przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą informuję, że:

 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anita Konieczko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Luka-Pelli Anita Konieczko SERCE TATR RESIDENCE, Suche 14, 34 -520 Poronin, NIP: 7361579396, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 

2) Kontakt do administratora możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: recepcja@sercetatr.pl lub pisemnie na adres: ul. Suche 14, 34-520 Poronin.

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług, rozpatrzenie skarg i reklamacji, dochodzenie roszczeń związanych z umową, windykacja należności, wykonanie obowiązków podatkowych oraz rachunkowych. Pozyskane przez Nas dane osobowe przekazujemy innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (na przykład: Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Urząd Miasta Zakopane), podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność (systemów komputerowych, hostigu) oraz podmiotom świadczącym usługi księgowo – kadrowe oraz prawne.

 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 

5) podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania nałożonych na administratora obowiązków (w tym opłaty miejscowej). W przypadku niepodania danych koniecznych do zawarcia takiej umowy, administrator odmówi jej zawarcia, ze względu na brak możliwości jej wykonania.

 

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie za pośrednictwem poczty e-mail lub pisemnie adres pocztowy administratora.

 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

8) Pani/Pana dane osobowe dotyczące zawartych umów będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. Dane zawarte w dokumentach rozliczeniowych będą przechowywane do czasu upływu okresu przedstawienia zobowiązania podatkowego, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Dokumenty związane z reklamacjami będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu zakończenia procesu reklamacji. Dokumenty pozyskane z systemów rezerwacyjnych będą przechowywane przez okres trzech lat.

Santander Bank Polska

79 1090 1838 0000 0001 3761 4285

 

SWIFT: WBKPPLPP

BIC: WBKPPLPP

IBAN: PL 79 1090 1838 0000 0001 3761 4285

 

Jeżeli życzą sobie Państwo fakturę należy poinformować o tym wcześniej, przy dokonywaniu rezerwacji  oraz podać NIP.

 

 

Serce Tatr Residence Zakopane

 

ul. Kasprusie 48

34-500 Zakopane

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko rezerwującego

ul. Kasprusie 48

34-500 Zakopane