Wróć do strony głównej

- GDPR

Informačná doložka uplatnená po uplatnení GDPR

V prípade zhromažďovania údajov od dotknutej osoby Vás informujem, že:

 

 

1) Správcom Vašich osobných údajov je Anita Konieczko, ktorá podniká pod menom F.H.U. Luka-Pelli Anita Konieczko SERCE TATR RESIDENCE, Suche 14, 34 -520 Poronin, NIP: 7361579396, ďalej len Správca; Správca vykonáva činnosti spracovania Vašich osobných údajov.

 

2) Kontakt na správcu je možný prostredníctvom e-mailu: recepcja@sercetatr.pl alebo písomne na adresu: ul. Suche 14, 34-520 Poronin.

 

3) Vaše osobné údaje budú spracované za účelom uzatvárania a plnenia zmlúv o poskytovaní služieb, posudzovania sťažností a reklamácií, vymáhania pohľadávok súvisiacich so zmluvou, vymáhania pohľadávok, daňových a účtovných povinností. Nami získané osobné údaje prenášame ďalším subjektom, ktoré ich budú spracúvať, najmä: subjektom vykonávajúcim poštové alebo kuriérske činnosti, bankám, v prípade nevyhnutnosti uskutočnenia vyrovnania, štátnym orgánom alebo iným subjektom oprávneným podľa zákona, aby sme splnili svoje povinnosti ( napríklad: Daňový úrad, Národný inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa, Magistrát mesta Zakopané), subjekty, ktoré nás v našich činnostiach podporujú v našom mene, najmä dodávatelia externých systémov podporujúcich naše fungovanie (počítačové systémy, hosting) a subjekty poskytujúce účtovnícke, HR a právne služby.

 

4) základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úr. Vest. EU. L. z roku 2016 č. 119, str. 1).

 

5) poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb a plnenie povinností uložených správcovi (vrátane miestnej dane). V prípade neposkytnutia údajov potrebných na uzavretie takejto zmluvy správca odmietne jej uzavretie z dôvodu nemožnosti jej plnenia.

 

6) máte právo: požiadať správcu o prístup k Vašim osobným údajom, o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať proti takémuto spracúvaniu, prenášať údaje, podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov, odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov zaslaním vyhlásenia o tejto veci prostredníctvom e-mailu alebo písomne na poštovú adresu správcu.

 

7) Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

 

8) Vaše osobné údaje týkajúce sa uzavretých zmlúv budú uchovávané, kým nebudú nároky z tejto zmluvy premlčané. Údaje obsiahnuté v zúčtovacích dokumentoch sa budú uchovávať do konca obdobia na predloženie daňovej povinnosti, pokiaľ daňové zákony neustanovujú inak. Dokumenty týkajúce sa reklamácie sa budú uchovávať jeden rok od ukončenia procesu vybavovania reklamácie. Dokumenty získané z rezervačných systémov sa budú uchovávať po dobu troch rokov.

Santander Bank Polska

79 1090 1838 0000 0001 3761 4285

 

SWIFT: WBKPPLPP

BIC: WBKPPLPP

IBAN: PL 79 1090 1838 0000 0001 3761 4285

 

Ak si prajete faktúru, informujte o tom vopred pri vykonávaní rezervácie a uveďte DIČ.

 

 

Serce Tatr Residence Zakopane

 

ul. Kasprusie 48

34-500 Zakopane

Názov platby: meno a priezvisko objednávateľa

ul. Kasprusie 48

34-500 Zakopane

Rezervácie:  +48 884 624 200

recepcja@sercetatr.pl