Wróć do strony głównej

Regulamin

 Platobné podmienky:

 

1. Potvrdením rezervácie je záloha vo výške 30% -50% z hodnoty rezervácie na bankový účet. Záloha je nevratná v prípade odstúpenia hosťa a v prípade zatvorenia zariadenia Majiteľom v núdzových situáciách (epidémia, kataklizma).

2. Platby je nutné uskutočniť do 3 dní od prvej rezervácie alebo v inom termíne, vopred dohodnutom s majiteľom izby.

3. Nezaplatenie zálohy v dohodnutom termíne rezerváciu automaticky zruší.

4. Zvyšná suma za pobyt musí byť zaplatená pri príchode v hotovosti

5. Úhrada zálohy a teda vykonanie rezervácie znamená prijatie rezervačných podmienok uvedených v týchto pravidlách a pravidlách zariadenia osobou uskutočňujúcou rezerváciu.

6. Pokiaľ hosť nevyužije celý pobyt v dôsledku neskoršieho príchodu alebo skoršieho odchodu, ako je uvedené v rezervácii, nemá to za následok zníženie platby za službu.

7.  Dôležité! Vystavujeme faktúry s DPH. Ak požadujete faktúru, je potrebné o nej vopred informovať pri rezervácii. Vzhľadom k právnym predpisom platným od 1. 1. 2020 nie je možné vystaviť faktúru na účtenku, na ktorej sa nenachádza DIČ kupujúceho.

 

 

 

Pravidlá Serce Tatr Residence:

 

§ 1 Izby alebo apartmány sú prenajímané na dni. Hotelový deň trvá od 15:00 v deň príchodu do 11:00 v deň odchodu. Ak hosť počas rezervácie neuviedol dĺžku pobytu, predpokladá sa, že je izba prenajatá na jeden deň. Žiadosť o predĺženie pobytu nad dobu uvedenú v deň príchodu je potrebné nahlásiť personálu do 10:00 v deň odhlásenia. Personál zohľadní žiadosť o predĺženie pobytu, pokiaľ budú k dispozícii voľné izby. Ak neopustíte apartmán do 11:00 v deň odhlásenia, bez nahlásenia personálu penziónu, považuje sa to za predĺženie pobytu o ďalší deň. Poplatok za ďalšie obdobie pobytu bude účtovaný na základe cien platných v deň predĺženia.

 

§ 2 Hosť nesmie prevádzať apartmán na tretie osoby, a to ani v prípade, ak neuplynula doba, za ktorú zaplatil poplatok za pobyt. Osoby, ktoré nie sú zaregistrované v SERCE TATR RESIDENCE, môžu zostať v apartmáne ako hostia od 7:00 až do 22:00. Pobyt nezaregistrovanej osoby v izbe po 22:00 sa rovná súhlasu nájomcu izby s registráciou pre neregistrovanú osobu za poplatok podľa celkových cien platných v deň registrácie. Zamestnanci penziónu odmietnu ubytovať ďalšiu osobu v izbe, v ktorej sa už nachádza maximálny počet osôb.

 

§ 3 Nočné ticho trvá od 22:00 do 7:00. Správanie hostí alebo osôb využívajúcich služby SERCE TATR RESIDENCE by nemalo narušiť pokojný pobyt ostatných osôb ubytovaných v zariadení. V prípade pretrvávajúceho alebo obzvlášť odsúdeniahodného zásahu do pobytu ďalších osôb hosťom alebo osobou využívajúcou služby SERCE TATR RESIDENCE, má personál penziónu právo odmietnuť ďalšie poskytovanie služieb s okamžitou platnosťou. V takom prípade nemá Hosť nárok na vrátenie peňazí za zvyšok pobytu. Ak v dôsledku správania Hosťa alebo osoby využívajúcej služby SERCE TATR RESIDENCE bude personál penziónu nútený vyzvať bezpečnostnú agentúru, náklady na takýto zásah budú účtované osobe, ktorej správanie spôsobilo potrebu zavolať zamestnancov bezpečnostnej spoločnosti. 

 

§ 4 Hosť penziónu je povinný uhradiť zálohu za pobyt pred príchodom (do 3 pracovných dní od dátumu rezervácie), zvyšná suma za pobyt musí byť zaplatená pri príchode, alebo do 7 dní v prípade platby bankovým prevodom.

 

§ 5 Pri registrácii sa vyžaduje preukaz totožnosti s fotografiou. V prípade hostí, ktorí nemajú poľské občianstvo, má Recepcia právo urobiť si kópiu dokladu potvrdzujúceho totožnosť.

 

§ 6 SERCE TATR RESIDENCE poskytuje služby v súlade so svojím štandardom. V prípade výhrad týkajúcich sa kvality služieb je Hosť požiadaný, aby ich nahlásil personálu penziónu. SERCE TATR RESIDENCE má povinnosť zabezpečiť: podmienky pre plnohodnotný a nerušený odpočinok hosťa, bezpečnosť pobytu vrátane bezpečnosti uchovania tajných informácií o hosťovi, profesionálny servis v oblasti všetkých poskytovaných služieb, upratovanie miestností a vykonávanie potrebných opráv zariadení v rozsahu dohodnutom s hosťom. Hosť nesie plnú finančnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo zničenie zariadenia a technických zariadení SERCE TATR RESIDENCE, ku ktorému došlo jeho vinou alebo vinou návštevníkov. Neuvedenie pripomienok a výhrad k technickému stavu izby hosťom sa rovná skutočnosti, že izba bola predaná do užívania v stave, voči ktorému nemal Hosť žiadne pripomienky ani výhrady. V prípade závad, ktoré nie je možné odstrániť, vynaloží SERCE TATR RESIDENCE maximálne úsilie na zmenu apartmánu alebo iné zmiernenie nepríjemností, ak je to možné. 

 

§ 7 Hosť by mal okamžite po zistení škody informovať personál penziónu o škode. Zodpovednosť SERCE TATR RESIDENCE za stratu alebo poškodenie majetku, cenných papierov, cenností alebo predmetov vedeckej alebo umeleckej hodnoty je obmedzená, ak tieto predmety nie sú uložené v depozite zamestnancov penziónu.

 

§ 8 Na požiadanie hosťa poskytuje personál penziónu bezplatne tieto služby: poskytovanie informácií týkajúcich sa pobytu a cestovania, budenie v stanovenom čase, úschovňa batožiny; SERCE TATR RESIDENCE môže odmietnuť uložiť batožinu v iných dňoch, ako sú dni pobytu hosťa, a vecí, ktoré nemajú vlastnosti osobnej batožiny.

 

§ 9 Raňajky sa vydávajú v  od 8:00 do 10:30.

 

§ 10 SERCE TATR RESIDENCE nie je zodpovedný za zničenie alebo odcudzenie vozidla, ktoré zanechal Hosť na parkovisku.

 

§ 11 V prípade predmetov ponechaných v izbe po jeho opustení, budú tieto odoslané na náklady Hosťa na ním uvedenú adresu. V prípade neposkytnutia adresy Hosťom alebo v prípade, že si Hosť veci sám nevyzdvihne do 30 dní od výjazdu z penziónu, tieto veci prepadnú.

 

§ 12 SERCE TATR RESIDENCE nezodpovedá za veci, ktoré zostali v Práčovni a v Úschovni rekreačného vybavenia.

 

§ 13 Fajčenie je absolútne zakázané vo všetkých apartmánoch a verejných priestoroch, okrem vyhradených priestorov. Porušenie tohto zákazu môže mať za následok odmietnutie poskytovania ďalších služieb s okamžitou platnosťou a dodatočný poplatok vo výške 200,00 PLN účtovaný hosťovi - na pokrytie nákladov na pranie látok, osvieženie apartmánu a vylúčenie ho z prenájmu. Okrem toho z dôvodu požiadaviek na protipožiarnu ochranu nie je v izbe dovolené používať žiadne predmety alebo zariadenia, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo požiaru. Zároveň je zakázané vnášať do miestnosti horľavé materiály, výbušniny a materiály s nepríjemným zápachom.

 

§ 14 V prípade straty kľúčov od izby sa účtuje poplatok 20,00 PLN - pripočítaný k cene pobytu.

 

§ 15 Predčasný odchod Hosťa z dôvodov, na ktoré nemá vplyv SERCE TATR RESIDENCE, ho neoprávňuje požadovať vrátenie peňazí za nevyužité služby.

 

§ 16 Je zakázané brať so sebou lyže a lyžiarske topánky.

Santander Bank Polska

79 1090 1838 0000 0001 3761 4285

 

SWIFT: WBKPPLPP

BIC: WBKPPLPP

IBAN: PL 79 1090 1838 0000 0001 3761 4285

 

Ak si prajete faktúru, informujte o tom vopred pri vykonávaní rezervácie a uveďte DIČ.

 

 

Serce Tatr Residence Zakopane

 

ul. Kasprusie 48

34-500 Zakopane

Názov platby: meno a priezvisko objednávateľa

ul. Kasprusie 48

34-500 Zakopane

Rezervácie:  +48 884 624 200

recepcja@sercetatr.pl